Mapa serwisu

A | ą | B | C | ć | D | E | ę | F | G | H | I | J | K | L | ł | M | N | ń | O | ó | P | Q | R | S | ś | T | U | V | W | X | Y | Z | ź | ż |


Ostatnio dodane pojęcia

 • efekt deadweight
  Jest to zjawisko występujące w przypadku realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, które i bez tej pomocy zostałby zrealizowane bez wsparcia zewnętrznego.
 • efekt dźwigni
  Narzędzie, przy pomocy którego oddziałuje interwencja wspólnotowa. Polega na zwiększeniu zaangażowania kapitału prywatnego wraz z uruchomieniem środków publicznych w realizacje określonych zadań.
 • dotacja
  Pomoc finansowa, udzielana bezzwrotnie, którą może otrzymać przedsiębiorca, gmina, szkoła, organizacja pozarządowa itp. Główna część pieniędzy przeznaczona na ten cel pochodzi z kasy Unii Europejskiej jednak częściowo finansowana jest ze środków krajowych
 • NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics)
  To po polsku Nomenklatura Jednostek Statystyki Terytorialnej. Inaczej są to strefy, na jakie podzielony jest obszar Unii Europejskiej, przyporządkowane do 5 klas (w przypadku Polski). NUTS 1 zawiera grupy województw, czyli tak zwane regiony. Na terenie Polski jest ich 6. NUTS 2 – województwa (16), NUTS 3 – grupy powiatów, czyli podregiony (45), NUTS 4 – powiaty i miasta na prawach powiatu (379), NUTS 5 – gminy (2489). Takie pogrupowanie znacznie ułatwia wybór stref, które potrzebują wsparcia z funduszy Unii Europejskiej.
 • pomoc de minimis
  Jest to niewielkich rozmiarów wsparcie państwa udzielane przedsiębiorstwom, które nie narusza zasad konkurencji na rynku UE. Maksymalna wartość dofinansowania w ramach tej pomocy wynosi 200 tys. euro w okresie ostatnich 3 lat. Pomoc de minimis wywodzi się z zasady prawa rzymskiego "de minimis non curat lex" (łac. prawo nie troszczy się o drobiazgi).
 • kredyt technologiczny
  Instrument ten jest wdrażany w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą starać się o premię technologiczną (max 4 mln zł), która będzie przeznaczona na spłatę części kapitału kredytu technologicznego, udzielonego przez współpracujące banki komercyjne na realizacje inwestycji technologicznej. Premia ta, będzie udzielana za pośrednictwem Banku Gospodarki Krajowej, który pełni w tym działaniu funkcję Instytucji Wdrażającej.
 • alokacja funduszy
  Jest to całkowita kwota środków unijnych do wydania w ramach działania lub programu na danym obszarze w danym czasie. Alokacja może być mierzona na różnych poziomach., np. na poziomie działań, programów, konkursów oraz na różnych obszarach, np. w województwie lub w całym kraju. Dlatego możemy mówić o alokacji dla konkursu, lud alokacji dla programu w latach 2007 - 2013 r.
 • acquis communautaire
  Inaczej dorobek prawny Unii Europejskiej, czyli prawo pierwotne Unii Europejksiej. W skład Acquis communautaire wchodzą traktaty, umowy międzynarodowe zawarte przez UE, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji. Każdy kraj członkowski musi podpisując traktat akcesyjny zobowiązuje się wdrożyć ten dorobek do swojego systemu prawnego.
 • projekt
  Projekt to zespół uporządkowanych i powiązanych ze sobą zadań, których realizacja ma służyć osiągnięciu precyzyjnie określonego celu w jasno określonym czasie oraz przy określonych ograniczonych zasobach. Połączenie tych 3 parametrów tworzy klasyczny trójkąt zarządzania projektem. Charakterystyczną cechą projektu jest to, że przy określonych warunkach nie można zmienić jednego parametru projektu (np. czasu realizacji) bez jednoczesnej zmiany pozostałych parametrów projektu.
 • działanie
  To jednostka programu operacyjnego o jeden szczebel poniżej priorytetu. Działanie bardziej szczegółowo niż priorytet określa typ projektów, które mogą być realizowane w danym priorytecie. Działanie może składać się również z poddziałań, które jeszcze precyzyjniej określają typ projektów. Charakterystyczne parametry określające każde działanie, to typ beneficjentów działania, forma wsparcia w ramach działania, rodzaj projektów, poziom dofinansowania, warunki udzielenia wsparcia, podmioty, które mogą realizować projekt.

Dane Rejestrowe

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna
VI Wydział KRS 0000067882

Kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 897-16-66-384
REGON 932707407

Konto bankowe

Bank Zachodni WBK S.A.
pl. Solny 15, 26 O/Wrocław,
nr: 40 1090 1522 0000 0000 5257 0720

Kontakt

Copyright © 2005 - 2023 Biuro Usług Finansowych SAMPRAUS Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: Mentax.pl