Mapa serwisu

Windykacja wierzytelności

Procedura windykacji należności składa się z kilku etapów

 

1. Postępowanie polubowne

2. Postępowanie sądowe

3. Postępowanie przedegzekucyjne

4. Postępowanie egzekucyjne

5. Przelew powierniczy

 

Prowadzone przez naszą firmę biuro windykacji należnosci pomaga klientom Sampraus na każdym etapie tej procedury

Postępowanie polubowne

Windykacja wierzytelności na w pierwszym kroku ma na celu ustalenie aktualnego pobytu dłużnika i jego sytuacji finansowej, a następnie przypomnienie o długu i nakłonienie do dobrowolnej zapłaty zobowiązania. Windykacja należności na tym etapie odbywa się poprzez stosowanie psychologicznej motywacji i perswazji.
 • ustalamy aktualne miejsce pobytu dłużnika,

 • kontaktujemy się i informujemy dłużnika o przejęciu sprawy przez naszą firmę oraz ze względów formalnoprawnych - wzywamy dłużnika do zapłaty,

 • przeprowadzamy zgodne z prawem działania, w tym psychologicznie motywujące dłużnika do dobrowolnej spłaty długu,

 • drogą kontaktu korespondencyjnego, telefonicznego i osobistego negocjujemy sposób i termin zapłaty należności głównej i odsetek,

 • stosujemy bieżące raportowanie,

 • w przypadku rozłożenia zadłużenia na raty monitorujemy terminowość spłat.

 >początek strony

Postępowanie sądowe - windykacja należności sądowych

W przypadku braku zapłaty po przeprowadzeniu działań polubownych, a w zakresie tym wykonujemy, przy udziale Kancelarii prawnej, czynności formalne poprzedzające wystosowanie pozwu, uzyskujemy nakaz zapłaty lub wyrok jak również klauzulę wykonalności.
 • czynności formalne poprzedzające wystąpienie w imieniu Wierzyciela,

 • ocenę merytoryczną dokumentów dostarczonych przez Klienta i przygotowanie pozwu z założeniem optymalizacji szybkości i skuteczności w uzyskaniu nakazu zapłaty lub wyroku,

 • czynny udział podczas postępowania na rozprawach i posiedzeniach sądowych,

 • uzyskanie klauzuli wykonalności.

Postępowanie przedegzekucyjne

Dające dłużnikowi ostateczną możliwość polubownego załatwienia sprawy i spłaty zobowiązania przed wstąpieniem na drogę egzekucji komorniczej,

Przed wszczęciem egzekucji komorniczej ponownie podejmujemy działania polubowne i na tym etapie kolejny raz rozmawiamy z Państwa dłużnikiem, co daje ostatnią możliwą szansę polubownego zaspokojenia roszczenia przed wystąpieniem na drogę egzekucji komorniczej.

>początek strony

Postępowanie egzekucyjne

Rozpoczynające się od sporządzenia przez współpracującą z nami Kancelarię prawną wniosku egzekucyjnego, a następnie obejmujące przejście do monitoringu spłat lub uzyskania postanowienia o bezskutecznej egzekucji.

Jeżeli Państwa dłużnik nie dokona zapłaty na etapie przedegzekucyjnym występujemy na drogę postępowania egzekucyjnego w celu odzyskania wierzytelności. Współpracująca z nami Kancelaria prawna sporządza wniosek egzekucyjny, który jest uzupełniany o nasze informacje z etapu polubownego jak i przedegzekucyjnego. Nasi konsultanci pozostają w kontakcie z właściwym komornikiem i nadzorują jego działania.

Postępowanie egzekucyjne obejmuje:

 • przygotowanie wniosku egzekucyjnego,

 • wspieranie działań kancelarii komorniczej,

 • monitoring spłat lub uzyskanie postanowienia o bezskutecznej egzekucji,

 • weryfikacja przeprowadzonych egzekucji oraz stanu bieżącego po przeprowadzonych egzekucjach w celu dalszego dochodzenia należności.

Możemy Państwa zapewnić, że wszelkie czynności i działania podejmowane w imieniu naszego klienta są prowadzone zgodnie z prawem, ale przede wszystkim maksymalnie skutecznie i z użyciem wszelkich legalnych środków oddziaływania i perswazji.

Co jest szczególnie ważne wszelkie koszty obsługi Klienta z racji wkładu pracy Kancelarii prawnej oraz ewentualnie innych podmiotów wykonujących zadania związane ze zleceniem nie obciążają dodatkowo Klienta i są realizowane w ramach uzgodnionego wynagrodzenia ze środków uzyskanych od dłużnika.

Przelew powierniczy

W ramach prowadzonych działań windykacyjnych możliwe jest na życzenie lub w innych uzasadnionych przypadkach, o których informujemy klienta, prowadzenie zlecenia na podstawie umowy przelewu powierniczego (cesji) wierzytelności. Rozliczenie następuje na podstawie umowy po każdorazowej spłacie części lub całości zobowiązania i umożliwia łatwiejsze prowadzenie działań windykacyjnych, procesowych i egzekucyjnych.

Zawarcie umowy przelewu powierniczego w celu ściągnięcia wierzytelności jest umową na podstawie której cedent (zbywca) przenosi na cesjonariusza (nabywcę) wierzytelność, którą to wierzytelność nabywca we własnym imieniu ma ściągnąć od dłużnika, a następnie wydać ją zbywcy, po odliczeniu stosowanego dyskonta. Celem przelewu nie jest więc powiększenie majątku cesjonariusza o przelaną wierzytelność lecz ściągnięcie jej dla cedenta. Cesjonariusz zobowiązuje się wobec cedenta, że nie przeleje wierzytelności dalej i wyda mu należność zapłaconą przez dłużnika.

Przelew jest zawierany i realizowany w ramach umowy o świadczenie usług windykacyjnych. Nasz klient ma w zasadzie nieograniczoną możliwość dokonania przelewu na osobę trzecią, w tym przypadku nasza firmę. Wynika to z faktu, że na dokonanie cesji nie jest potrzebna zgoda dłużnika. Jedyne zastrzeżenia dokonania przelewu stanowią sprzeczności takiej umowy z obowiązującymi przepisami prawa, zastrzeżenia umowne dotyczące zobowiązania lub sama właściwość zobowiązania.

 

>>monitoring płatności

 

>początek strony

powrót<<

Newsletter

Akceptuję regulamin newslettera

Kursy walut

KrajKodKurs
Dane z

Dane Rejestrowe

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna
VI Wydział KRS 0000067882

Kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 897-16-66-384
REGON 932707407

Konto bankowe

Bank Zachodni WBK S.A.
pl. Solny 15, 26 O/Wrocław,
nr: 40 1090 1522 0000 0000 5257 0720

Kontakt

Copyright © 2005 - 2024 Biuro Usług Finansowych SAMPRAUS Sp. z o.o.
Projekt i wykonanie: Mentax.pl